Atz Zorg

De soort thuiszorg die u ontvangt bepaalt welke kosten hieraan zijn verbonden. Zorg vanuit de Zvw valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt in principe volledig vergoed door de overheid . Zorg vanuit de Wlz of Wmo kunt u inkopen via het persoonsgebonden budget of door te kiezen voor zorg in natura. Het kan dan voorkomen dat u een deel van deze kosten zelf moet betalen. Dit wordt de eigen bijdrage genoemd.

Eigen bijdrage
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen, hoe groot uw huishouden is en of u zorg vanuit de Wmo of Wlz ontvangt. Wat u daadwerkelijk aan eigen bijdrage betaalt is weer afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft. Kiest u voor een pgb, dan is de eigen bijdrage al van dit budget afgetrokken. Kiest u voor zorg in natura, dan betaalt u de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK)
Het CAK is verantwoordelijk voor de uitvoering van financiële regelingen en informatievoorziening in de zorg. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en incasseert deze. Via de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage ook zelf berekenen. De uitkomst kan afwijken van het definitieve bedrag.